nan5 nan3 nan6

พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.และคณะ ได้พบปะกับพี่น้องประชาชน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเตา หมู่ ๕ ตําบลศรีษะเกษ อําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยได้มอบทุนปลูกป่า และทุนการศึกษา ให้กับชุมชนและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งเป็นประธาน ในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้รักษาป่าต้นน้ํา “น่านฟ้าโมเดล 2020 ” จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังบริเวณแปลงสาธิต เพื่อปลูกป่า และสร้างฝายชุมชน ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที

 

nan1 nan2 nan7

 

 

 

 

 

โครงการ “น่านฟ้าโมเดล 2020 ” เป็นโครงการที่กองทัพอากาศ มุ่งหวังสร้างต้นแบบชุมชนป่าต้นน้ํา โดยจะมีการฟื้นฟูและ พัฒนาครอบคลุมทั้งการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การสร้างแหล่งน้ํา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน โดย กองทัพอากาศได้ใช้ขีดความสามารถและยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศ ในการบินถ่ายภาพทางอากาศ และการนําเทคโนโลยีด้านการ จัดทําแผนที่ภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ซึ่งสามารถทําแบบจําลอง 3 มิติ แสดงความสูงต่ําของภูมิประเทศและทิศทางการไหลของ กระแสน้ํา อันจะทําให้การวางแผนและกําหนดพิกัดจัดสร้างอ่างเก็บน้ํา ฝาย หลุมขนมครก หรือธนาคารน้ําเป็นไปได้อย่างถูกต้อง และบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านการปลูกป่า กองทัพอากาศได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกําหนดพื้นที่เป้าหมายสําหรับการปลูกป่า แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่ การปลูกป่าโดยโปรยเมล็ดพันธุ์พืชจากอากาศยานของกองทัพอากาศ (เครื่องบิน BT-67) และอากาศยานขนาดเล็ก (Drone) พื้นที่ ๑,๖๐๐ ไร่ นอกจากนี้ยังมีการปลูกป่าด้้วยต้นกล้าในพื้นที่ ๔๐ ไร่ ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการ วิจัยและคัดเลือกชนิดพันธุ์พืชที่เหมาะสมต่อการปลูกเป็นไม้ยืนต้น มีอัตราการเติบโตและการอยู่รอดสูง เพื่อนําเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวจัดทํา เป็น “แคปซูลเมล็ดพันธุ์พืช” ซึ่งจะเพิ่มอัตราการอยู่รอดและเติบโตเป็นกล้าไม้ได้ประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมหลายสิบเท่า นอกจากนี้ได้ ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดน่าน เพื่อร่วมกับกองทัพอากาศในการใช้อากาศยานไร้คนขับ ขนาดเล็ก ทําการบินโปรยเมล็ดพันธุ์พืช

ด้านการจัดการน้ํา กองทัพอากาศใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพทางอากาศ ทั้งด้วยอากาศยานและภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดทํา แผนที่ภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ และสร้างแบบจําลองทิศทางการไหลของกระแสน้ํา ในพื้นที่ตําบลศรีษะเกษฯ และได้วางแผนกําหนดจุด สร้างฝายชะลอน้ําชุมชน จํานวน ๗ – ๑๐ แห่ง ภายในพื้นที่โครงการฯ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเบื้องต้น และเพื่อเก็บกักน้ําไว้ ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ยาวนานยิ่งขึ้น

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต กองทัพอากาศ น้อมนําแนวพระราชดําริ เพื่อให้คนอยู่ร่วกับป่าได้อย่างยั่งยืน และให้พี่น้อง ประชาชนมีความรัก หวงแหน ภาคภูมิใจในบ้านเกิด และป่าต้นน้ำของตน โดยส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจภายในชุมชนเพื่อเสริมสร้าง รายได้ พร้อมทั้งจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้รักษาป่าต้นน้ํา” ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเตา หมู่ ตําบลศรีษะเกษ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และกระจาย/จําหน่าย ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนผ่านตลาดการค้าออนไลน์

นอกจากนี้ในส่วนของสุขภาพและสาธารณสุข กองทัพอากาศ โดย กรมแพทย์ทหารอากาศ จะจัดส่งบุคลากรทางการแพทย์เพื่อไปร่วมให้คำแนะนําแก่โรงพยาบาลนาน้อย เพื่อให้เข้าสู่ ระดับมาตรฐาน HA พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนชาวอําเภอนาน้อยต่อไป นอกจากนี้ กองทัพอากาศ ได้น้อมนําแนวพระราชดําริ “ปลูกป่าในใจคน” โดยได้จัดกิจกรรมค่ายน่านฟ้า Youth Camp 2020 โดยนํานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของอําเภอนาน้อย ไปทัศนศึกษาเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และปลูกจิตสํานึกในด้านการ อนุรักษ์ป่าต้นน้ํา ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ และสถานีรายงานเขาเขียว กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เพื่อสร้างกลุ่มเยาวชน อาสาสมัครดูแลป่าต้นน้ําจังหวัดน่านให้มีความยั่งยืนสืบต่อไป

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release
RSS feed for the Pages list.
 • A20201030
  พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดลาดสนุ่น​
 • A20201028-2
 • A20201028-1
  การประชุมจัดกิจกรรม “รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔”
 • A20201028
  พิธีนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดดอนเมืองพระอารามหลวง
 • A20201027
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑๗
 • A20201022-1
  ให้โอวาททีมฟุตบอลกองทัพอากาศเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพรายการไทยลีก ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ (Thai League 3 Fixtures 2020)
RSS feed for the Pages list.
 • B20201029-2
  กองทัพอากาศ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ บรรจุถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ิฺB20201028
  การประชุมติดตามการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนปฏิบัติการหลายด้านและการสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ​
 • ิิB20201028
  กองทัพอากาศ จัดพิธีรับมอบชุดเครื่องผสมสารอัตโนมัติในภารกิจยับยั้งไฟป่า
 • B20201018-2
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน ออกให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
 • B20201018
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอปักธงชัย
 • B20201013
  พิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรและพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • C20200917
  สมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการ “๗๒ ปี เวชศาสตร์การบิน” (IMPACT OF PANDEMIC ON AVIATION MEDICINE)
 • C20200914
  พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร เสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๔
 • C20200821
  พิธีปิดการศึกษา การแถลงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศฉบับนักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๔ และมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓
 • C20200820
  กำหนดตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกัน ที่ตั้งกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง
RSS feed for the Pages list.
 • E20200611
  โฆษก ทอ.ชี้แจงกรณีมารดาพลทหารร้องศูนย์ดำรงธรรม ขอปลดก่อนกำหนดเนื่องจากได้รับบาดเจ็บขณะประจำการ และมีอาการทางจิตเภท
 • 20190201
  ทอ. สนับสนุน เครื่องบิน BT-67 บินโปรยละอองน้ำ เร่งแก้ปัญหาวิกฤติมลภาวะฝุ่นละอองในอากาศ
 • default
  E20180725
 • E20200224
  โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการทหารอากาศร้องสื่อ ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
 • D20201009
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศขาว ในพระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
 • D20201008
  เปิดรับสมัครนายทหารประทวนชาย สังกัด กองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเป็น...
 • D20200820
  ขอแจ้งบริการนัดหมายออนไลน์ สำหรับกำลังพลผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นกองทัพอากาศ ในการตรวจสุขภาพประจำปี...
 • D20200724
  การแต่งกายเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • D20200630-2
  กิจกรรมประกวดการปลูกต้นไม้และไม้ดอกไม้ประดับสถานที่ราชการขอกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓
 • D20200630
  ​กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ ๒/๖๓​ ประจำปี ๒๕๖๓