nan5 nan3 nan6

พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.และคณะ ได้พบปะกับพี่น้องประชาชน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเตา หมู่ ๕ ตําบลศรีษะเกษ อําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยได้มอบทุนปลูกป่า และทุนการศึกษา ให้กับชุมชนและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งเป็นประธาน ในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้รักษาป่าต้นน้ํา “น่านฟ้าโมเดล 2020 ” จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังบริเวณแปลงสาธิต เพื่อปลูกป่า และสร้างฝายชุมชน ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที

 

nan1 nan2 nan7

 

 

 

 

 

โครงการ “น่านฟ้าโมเดล 2020 ” เป็นโครงการที่กองทัพอากาศ มุ่งหวังสร้างต้นแบบชุมชนป่าต้นน้ํา โดยจะมีการฟื้นฟูและ พัฒนาครอบคลุมทั้งการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การสร้างแหล่งน้ํา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน โดย กองทัพอากาศได้ใช้ขีดความสามารถและยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศ ในการบินถ่ายภาพทางอากาศ และการนําเทคโนโลยีด้านการ จัดทําแผนที่ภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ซึ่งสามารถทําแบบจําลอง 3 มิติ แสดงความสูงต่ําของภูมิประเทศและทิศทางการไหลของ กระแสน้ํา อันจะทําให้การวางแผนและกําหนดพิกัดจัดสร้างอ่างเก็บน้ํา ฝาย หลุมขนมครก หรือธนาคารน้ําเป็นไปได้อย่างถูกต้อง และบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านการปลูกป่า กองทัพอากาศได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกําหนดพื้นที่เป้าหมายสําหรับการปลูกป่า แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่ การปลูกป่าโดยโปรยเมล็ดพันธุ์พืชจากอากาศยานของกองทัพอากาศ (เครื่องบิน BT-67) และอากาศยานขนาดเล็ก (Drone) พื้นที่ ๑,๖๐๐ ไร่ นอกจากนี้ยังมีการปลูกป่าด้้วยต้นกล้าในพื้นที่ ๔๐ ไร่ ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการ วิจัยและคัดเลือกชนิดพันธุ์พืชที่เหมาะสมต่อการปลูกเป็นไม้ยืนต้น มีอัตราการเติบโตและการอยู่รอดสูง เพื่อนําเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวจัดทํา เป็น “แคปซูลเมล็ดพันธุ์พืช” ซึ่งจะเพิ่มอัตราการอยู่รอดและเติบโตเป็นกล้าไม้ได้ประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมหลายสิบเท่า นอกจากนี้ได้ ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดน่าน เพื่อร่วมกับกองทัพอากาศในการใช้อากาศยานไร้คนขับ ขนาดเล็ก ทําการบินโปรยเมล็ดพันธุ์พืช

ด้านการจัดการน้ํา กองทัพอากาศใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพทางอากาศ ทั้งด้วยอากาศยานและภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดทํา แผนที่ภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ และสร้างแบบจําลองทิศทางการไหลของกระแสน้ํา ในพื้นที่ตําบลศรีษะเกษฯ และได้วางแผนกําหนดจุด สร้างฝายชะลอน้ําชุมชน จํานวน ๗ – ๑๐ แห่ง ภายในพื้นที่โครงการฯ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเบื้องต้น และเพื่อเก็บกักน้ําไว้ ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ยาวนานยิ่งขึ้น

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต กองทัพอากาศ น้อมนําแนวพระราชดําริ เพื่อให้คนอยู่ร่วกับป่าได้อย่างยั่งยืน และให้พี่น้อง ประชาชนมีความรัก หวงแหน ภาคภูมิใจในบ้านเกิด และป่าต้นน้ำของตน โดยส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจภายในชุมชนเพื่อเสริมสร้าง รายได้ พร้อมทั้งจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้รักษาป่าต้นน้ํา” ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเตา หมู่ ตําบลศรีษะเกษ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และกระจาย/จําหน่าย ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนผ่านตลาดการค้าออนไลน์

นอกจากนี้ในส่วนของสุขภาพและสาธารณสุข กองทัพอากาศ โดย กรมแพทย์ทหารอากาศ จะจัดส่งบุคลากรทางการแพทย์เพื่อไปร่วมให้คำแนะนําแก่โรงพยาบาลนาน้อย เพื่อให้เข้าสู่ ระดับมาตรฐาน HA พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนชาวอําเภอนาน้อยต่อไป นอกจากนี้ กองทัพอากาศ ได้น้อมนําแนวพระราชดําริ “ปลูกป่าในใจคน” โดยได้จัดกิจกรรมค่ายน่านฟ้า Youth Camp 2020 โดยนํานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของอําเภอนาน้อย ไปทัศนศึกษาเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และปลูกจิตสํานึกในด้านการ อนุรักษ์ป่าต้นน้ํา ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ และสถานีรายงานเขาเขียว กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เพื่อสร้างกลุ่มเยาวชน อาสาสมัครดูแลป่าต้นน้ําจังหวัดน่านให้มีความยั่งยืนสืบต่อไป

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release
RSS feed for the Pages list. RTAF News: Pages
 • A20220124
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบทุนการศึกษาและโล่เกียรติยศ ให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันตอบคำถาม พร้อมมอบเครื่องหมายความสามารถด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม "รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔"
 • A20220120
  ประธานคณะทำงานการใช้อากาศยานไร้คนขับให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางยุทธการและช่วยเหลือประชาชน พร้อมด้วยคณะทำงาน ฯ เดินทางไปเยี่ยมชม กองบิน ๓ และ กองบิน ๔
 • A20220119
  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงให้ผู้แทนพระองค์นำ ส.ค.ส.พระราชทาน​​ มอบให้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ​​​ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่​ พุทธศักราช ๒๕๖๕
 • A20220114-2
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ​​ ให้ผู้แทนพระองค์ เชิญของขวัญพระราชทาน​​ มอบ​​ให้แก่ ผู้บัญชาการทหารอากาศ​​​​ เนื่องในโอกาสวัน​​​ขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕
 • A20220112
  ​สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ เชิญของขวัญพระราชทาน​​ มอบให้แก่ ผู้บัญชาการทหารอากาศ​​​​​​​​ เนื่องโอกาสวันขึ้นปีใหม่​
 • A20220118-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ​​​​ ร่วมงานวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕

26 มกราคม 2565

RSS feed for the Pages list. Org News: Pages
 • B20220121-1
  กองบิน ๔๖ พิษณุโลก ต้อนรับ คณะครู และนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน กิจการด้านการบิน โรงเรียนบ้านวังแร่ ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • B20220121
  กองบิน ๓ ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน โดยมีกิจกรรมมอบผ้าห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 • B20220124-1
  โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดเจ้าหน้าที่คัดกรอง โควิด-๑๙ ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน
 • ฺB20220124
  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ/โฆษกกองทัพอากาศ และคณะ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๖๔ ปี (ก้าวสู่ปีที่ ๖๕) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.๕)
 • B20220117
  โรงเรียนการบิน ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือโรงเรียนวัดสองพี่น้อง
 • B20220117-2
  กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ ออกหน่วยพัฒนาพื้นที่ โรงเรียนบ้านนาเกตุ

26 มกราคม 2565

Event Activities: Pages
 • C20220112
  กรมเเพทย์ทหารอากาศ ขอเชิญกำลังพล ทอ. เเละข้าราชการบำนาญ ทอ.สามารถมารับวัคซีนเข็มกระตุ้น Pfizer เข็มที่ ๓
 • ฺB20220113
  ศูนย์ประสานผู้ป่วย COVID - 19 กองทัพอากาศ เเจ้งว่า ข้าราชการ ทอ.เเละครอบครัว ทอ. ที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก สามารถติดต่อเพื่อเข้า Home Isolation ทอ., ขอคำเเนะนำในการปฏิบัติตัว หรือ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ COVID - 19
 • C20220113
  กรมเเพทย์ทหารอากาศ เปิดให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ๓ สายพันธุ์ สำหรับ ข้าราชการบำนาญ ทอ. เเละกำลังพล ทอ.
 • C20220111
  กองทัพอากาศ มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔​ ระดับ "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)

26 มกราคม 2565

RSS feed for the Pages list. General Public: Pages
 • 20211118
  โฆษก ทอ.ชี้แจงโครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีแบบเบา (AT-6) จำนวน ๘ เครื่อง
 • 20210928
  โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศ
 • 20210811
  โฆษก ทอ.ชี้แจงกรณีนำเครื่องบิน SAAB 340 ช่วยลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร ช่วงสถานการณ์ COVID-19

26 มกราคม 2565

 • D20220124
  Air Force Virtual Run 2022
 • D20200724
  การแต่งกายเนื่องในวันกองทัพไทย
 • D20210507
  รับสมัครข้าราชการกองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าบรรจุในบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call...