SRKNEW2

สำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ

 

 

วิสัยทัศน์
         เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญงานเลขานุการ การพิธีการ และการรับรอง
อ้างอิงจาก แผนปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 
 
ภารกิจ
          มีหน้าที่ปฏิบัติงานเลขานุการให้กับ ผู้บัญชาการทหารอากาศ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เสนาธิการทหารอากาศ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ผู้บัญชาการทหารอากาศมอบหมายพิจารณา เสนอแนะ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการรับเสด็จและส่งเสด็จ งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีการทางทหาร และการรับรองบุคคลสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีเลขานุการกองทัพอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 
อ้างอิงจาก พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม  พ.ศ.๒๕๕๒