ผู้บังคับบัญชา

    secretb1  
 


พล.อ.ต.ครรชิต  วานิชย์

 
   เลขานุการกองทัพอากาศ  
 GPchaiyapuk  secret541  unkprople
 น.อ.ชัยพฤกษ์  ธรรมาธร  น.อ.สมบูรณ์  มั่นคง น.อ.วิสูตร  งิ้วแหลม 
รอง ลก.ทอ. (๑) รอง ลก.ทอ. (๒) ฝสธ.สลก.ทอ.

 

ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๓