SRKNEW2

 

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ
( สลก.ทอ. )

 

 

ประวัติการจัดตั้ง "สำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ"

         

เมื่อกิจการทหารอากาศได้รับการปรับปรุงและยกฐานะจาก กรมอากาศยาน ขึ้นเป็น กองทัพอากาศเทียบเท่า กองทัพบก และกองทัพเรือ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๐ นั้น กองทัพอากาศยังเป็นกองทัพเล็กๆ ที่มีหน่วยขึ้นตรงไม่มากนัก การบริหารราชการของผู้บังคับบัญชาระดับสูงมีเพียงนายทหารประจำตัวหรือนายทหารคนสนิทคอยช่วยเหลือดูแลกิจการธุรการเท่านั้น และการจัดส่วนราชการกองทัพอากาศยังไม่ซับซ้อนแต่ต่อมากิจการของกองทัพอากาศได้ขยายตัวขึ้นมากเนื่องจากเป็นกองทัพ ที่ต้องติดตามเทคนิควิทยาการความก้าวหน้าสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลา  


         พ.ศ.๒๔๙๘ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และในการปรับปรุงการจัดส่วนราชการ ทางราชการได้เล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบปฏิบัติงานทางธุรการและบริการให้กับผู้บังคับบัญชาระดับสูง รับผิดชอบการเผยแพร่ความรู้และโฆษณากิจการของกองทัพอากาศรวมทั้งกิจการประชาสัมพันธ์ของกองทัพจึงได้จัดตั้งสำนักงานเลขานุการขึ้นมา ตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.๒๔๙๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘ สน.ลก.ทอ. ได้สถาปนาขึ้นเมื่อ ๑ ม.ค.๙๘ ตาม พ.ร.ฐ.จัดวางระเบียบราชการกองทัพอากาศ ในกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๔๙๘ เป็น นขต.ทอ. จัดอยู่ในส่วนบัญชาการ มีหน้าที่ " เกี่ยวกับ สภา ทอ. และเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง (ทำหน้าที่เลขานุการ)" สภา ทอ.ประกอบด้วยสมาชิก จำนวน ๑๔ คน โดยมี ผบ.ทอ.เป็นประธาน และ ลก.ทอ. เป็นเลขาธิการ ตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยกำหนดกำลังพลเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศในยามปกติ พ.ศ.๒๔๙๘ กำหนดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของ สน.ลก.ทอ. โดยกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่สัญญาบัตร จำนวน ๖ อัตรา และประทวน จำนวน ๕ อัตรา ไม่หน่วยรองขึ้นตรง สน.ลก.ทอ. ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๙๘ (ทอ.กำหนดเป็นอัตรา ทอ.๙๘)


        พ.ศ.๒๕๐๕ ได้มี พ.ร.ฐ. แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ ทอ. บก.ทหารสูงสุด กห.พ.ศ.๒๕๐๕ กำหนดหน้าที่ของ สน.ลก.ทอ.ใหม่ โดยให้มีหน้าที่ "ดำเนินงานและประสานงานระหว่างสำนักงานกับส่วนราชการอื่น ๆ เผยแพร่ความรู้ และโฆษณากิจการของกองทัพอากาศ รวมทั้งกิจการประชาสัมพันธ์" บังคับใช้ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๐๕ เป็นต้นไป


        พ.ศ.๒๕๐๖ ทอ.ได้รับอนุมัติจาก รมว.กห.ตามคำสั่ง กห.(เฉพาะ) ลับ ที่ ๕๒/๑๖๘๘๗ ลง ๒๙ ส.ค.๐๖ ให้ยกเลิกข้อบังคับ กห.ว่าด้วยกำหนดกำลังเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศในเวลาปกติ พ.ศ.๒๔๙๘ (อัตรา ทอ.๙๘) และให้ใช้อัตรา ทอ.๐๖ แทน ทอ.จึงออกคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ลับ ที่ ๙/๐๖ ลง ๑๒ พ.ย.๐๖ เพื่อให้ นกข.ปฏิบัติตามอนุมัติดังกล่าว ทั้งนี้ตั้งแต่ ๑๐ ธ.ค.๐๖ เป็นต้นไป สำหรับ สน.ลก.ทอ.มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ สัญญาบัตร ๖ อัตรา และประทวน ๓ อัตรา (ลดจากเดิม ๒ อัตรา)


        พ.ศ.๒๕๐๗ ระเบียบ กห.ว่าด้วยการกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการในกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๐๗ ประกาศใช้เมื่อ ๑๐ ธ.ค.๐๗ กำหนดหน้าที่ของส่วนราชการระดับ นขต.ของ นขต.ทอ. ปรากฏว่า สน.ลก.ทอ.ไม่มีหน่วยขึ้นตรง


        พ.ศ.๒๕๑๐ ทอ.ได้ออกคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ลับที่ ๗/๑๐ ลง ๑๙ ม.ค.๑๐ แก้อัตรา ทอ.๐๖ (ครั้งที่ ๔) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑๑ ต.ค.๐๙ ได้กำหนดให้ นขต.สน.ลก.ทอ. ดังนี้

- ฝ่ายเลขานุการ 
- แผนกการประชุม 
- แผนกประชาสัมพันธ์

อัตรากำลังพล สัญญาบัตร ๘ อัตรา ประทวน ๖ อัตรา
หมายเหตุ ไม่มีการบรรจุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในแผนกประชาสัมพันธ์ สน.ลก.ทอ. เพราะขณะนั้น ขว.ทอ.มีอัตราแผนกประชาสัมพันธ์ และได้บรรจุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว หากจะบรรจุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในแผนกประชาสัมพันธ์ สน.ลก.ทอ.อีกก็จะเป็นการปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกัน


        พ.ศ.๒๕๑๔ ทอ.ได้ออกคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ลับที่ ๔๒/๑๙ ลง ๑๖ เม.ย.๑๙ แก้อัตรา ทอ.๐๖ (ครั้งที่ ๓๐) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑๒ ก.พ.๑๔ ได้ยกเลิกการจัดหน่วยและอัตรากำลังพลของ สน.ลก.ทอ.เดิมกับกำหนดใหม่ ดังนี้

การจัดหน่วย (นขต.สน.ลก.ทอ.)

- แผนกธุรการ
- แผนกการประชุม 
- แผนกประชาสัมพันธ์

อัตรากำลังพล สัญญาบัตร ๒๕ อัตรา ประทวน ๒๐ อัตรา พลทหาร ๙ อัตรา

หมายเหตุ ทอ.ได้ยกเลิกอัตราแผนกประชาสัมพันธ์ ของ ขว.ทอ. สน.ลก.ทอ.ได้บรรจุเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในแผนกประชาสัมพันธ์ สน.ลก.ทอ.เป็นครั้งแรก โดยย้ายเจ้าหน้าที่มาจากแผนกประชาสัมพันธ์ ขว.ทอ. บรรจุเมื่อ ๑๐ มิ.ย.๑๔ ตามคำสั่ง ทอ.ที่ ๕๘๕/๑๔ ลง ๑๐ มิ.ย.๑๔


        พ.ศ.๒๕๒๑ ได้มี พ.ร.ฐ. แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๒๑ โดยยกเลิก พ.ร.ฎ.เดิม ซึ่งของ สน.ลก.ทอ. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง


        พ.ศ.๒๕๒๓ มีการปรับปรุงอัตราของ สน.สก.ทอ.ใหม่ ตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ลับที่ ๑๖๙/๒๓ ลง ๒๓ มิ.ย.๒๓ แก้อัตรา ทอ.๐๖ (ครั้งที่ ๒๖๗) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑๙ พ.ค.๒๓ เป็นต้นไป ดังนี้ 

การจัดหน่วย

- แผนกธุรการ
- แผนกเลขานุการ (แทนแผนกการประชุม)
- กองประชาสัมพันธ์ (ยกฐานะจากแผนกประชาสัมพันธ์)
   - แผนกแผนและโครงการ 
   - แผนกแถลงข่าว
   - แผนกเผยแพร่
   - ฝ่ายการภาพ


        พ.ศ.๒๕๓๓ มีการปรับปรุงอัตราของ สน.ลก.ทอ.ใหม่ ตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ลับที่ ๓๘๘/๓๓ ลง ๒๖ พ.ย.๓๓ แก้ไขอัตรา ทอ.๐๖ (ครั้งที่ ๕๖๕) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๓๑ ต.ค.๓๓ เป็นต้นไป ดังนี้ 

การจัดหน่วย

- แผนกธุรการ
- กองเลขานุการ (ยกฐานะจากแผนกเลขานุการ) 
   - แผนกเลขานุการ 
   - แผนกรับรอง
- กองประชาสัมพันธ์
   - แผนกแผนและโครงการ
   - แผนกแถลงข่าว
   - แผนกเผยแพร่ 
   - ฝ่ายการภาพอัตรากำลังพล

อัตรากำลังพล  สัญญาบัตร ๔๖ อัตรา ประทวน ๕๐ อัตรา


        พ.ศ.๒๕๓๙ ตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๗๑/๓๙ ลง ๒๖ ก.ค.๓๙ แก้ไขอัตรากองทัพอากาศ คงจัดหน่วยเหมือนเดิมและยังคงอยู่ในส่วนบัญชาการ

         พ.ศ.๒๕๔๔ รกจ.เล่มที่ ๑๑๘ ตอนที่ ๘๒ ง หน้าที่ ๔  เครื่องหมายราชการสำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ กองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม เป็นรูปนกกางปีก ด้านล่างมีกระดาษเอกสารและปากกาขนนก ซ้อนทับบนดาว ๕ แฉก  ด้านล่างของดาวมีวงช่อชัยพฤกษ์ ๒ ข้าง ข้างละ ๙ ใบ ทั้งหมดบรรจุอยู่ในวงกลม  ใต้วงกลมมีแถบปลายม้วนสบัดเข้าทั้ง ๒ ข้าง   กลางแบมีคำว่า "สำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ" (ไม่จำกัดสีและขนาด)

 


        พ.ศ.๒๕๔๗ มีคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ลับที่ ๓๘/๔๗ ลง ๑๒ มี.ค.๔๗ แก้อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๓๙ (ครั้งที่ ๕๓) มีผลบังคับใช้อัตราเฉพาะกิจหมายเลข ๑๑๐๑ สลก.ทอ.

การจัดหน่วย

- แผนกธุรการ 
- กองเลขานุการ
   - แผนกเลขานุการ
   - แผนกรับรอง
- กองพิธีการ
   - ฝ่ายสนับสนุน
   - แผนกแผนงานพิธี
   - แผนกพิธีการและรับรองในประเทศ
   - แผนกพิธีการและรับรองต่างประเทศ 


        พ.ศ.๒๕๕๒  เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพงานและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ จึงตราพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม  เมื่อ ๓๐ มี.ค.๕๒  มาตรา ๔  สำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ มีหน้าที่ปฏิบัติงานเลขานุการให้กับ ผู้บัญชาการทหารอากาศ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เสนาธิการทหารอากาศ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ผู้บัญชาการทหารอากาศมอบหมายพิจารณา เสนอแนะ วางแผน  อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการรับเสด็จและส่งเสด็จ  งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีการทางทหาร และการรับรองบุคคลสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีเลขานุการกองทัพอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

การจัดหน่วย

- แผนกธุรการ
- กองเลขานุการ
   - แผนกเลขานุการ
   - แผนกรับรอง
- กองพิธีการ  (ยุบฝ่ายสนับสนุน)
   - แผนกงานพิธี
   - แผนกพิธีการและรับรองในประเทศ
   - แผนกพิธีการและรับรองต่างประเทศ

 
 

 

 hist2553 01 hist2553 02 hist2553 03
สำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ ได้นิมนต์ พระราชวิสุทธิมงคล (แคล้ว สุธัมโม) เจ้าอาวาสวัดดอนเมือง เจิมป้ายชื่อ สัญลักษณ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ เมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๓